WinnendBod.nl - Altijd een winnaar

Wachtwoord vergeten

		

Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer WinnendBod.nl


De door WinnendBod.nl gepubliceerde informatie is ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen,
echter staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is
gepubliceerd. De gepubliceerde informatie is slechts indicatief en kan op ieder moment zonder
nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kan geen enkel recht worden
ontleend.
WinnendBod.nl kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.
WinnendBod.nl en derden onder wiens verantwoordelijkheid WinnendBod.nl informatie op de
website verstrekt, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en
daarop verstrekte informatie. WinnendBod.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van websites die niet door WinnendBod.nl worden onderhouden en waarnaar wordt
verwezen of die verwijzen naar de website van WinnendBod.nl.
De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de
informatie. Uitsluitend de afnemer is bevoegd van de gepubliceerde informatie kennis te nemen. Het
is de afnemer verboden de informatie te bewerken, over te dragen, te verveelvoudigen, openbaar te
maken of op andere wijze te verspreiden. De afnemer is verplicht de aanwijzingen - die
WinnendBod.nl ten aanzien van het gebruik van de informatie verstrekt - op te volgen.
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van de website en de daarop gepubliceerde
informatie worden door WinnendBod.nl voorbehouden. Het aanbod op de website en alle daarop
gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van WinnendBod.nl
Nederlands recht is van toepassing.

 

Privacy Policy WinnendBod.nl


WinnendBod.nl respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. Wij garanderen dat de
door u verstrekte persoonlijke informatie en overige gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Ingevoerde gegevens op onze website worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen identificeren,
uitvoering te kunnen geven aan gesloten overeenkomsten en om de aan u gerichte dienstverlening
te verbeteren en te optimaliseren. In dat verband is het mogelijk dat wij onder meer vragen om uw
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en betaalgegevens. Wij verzamelen mogelijk gegevens
ten aanzien van het gebruik van onze website om de inhoud van de website en onze dienstverlening
voortdurend te kunnen verbeteren.
Voor het overige worden uw gegevens slechts gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.
WinnendBod.nl zal uw gegevens onder geen beding verkopen. Derden kunnen slechts kennisnemen
van uw gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de dienstverlening die WinnendBod.nl aan u levert.
De personen die onder verantwoordelijkheid van WinnendBod.nl vallen en door ons ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. WinnendBod.nl
neemt alle veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden nimmer gebruikt voor commerciële doeleinden.
Indien u verdere vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u daarover contact opnemen met
WinnendBod.nl. Wij helpen u graag indien u informatie wenst over de door u verstrekte gegevens of
indien u gegevens wilt wijzigen. U hebt te allen tijde het recht om gegevens te wijzigen of te
verwijderen, mits deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor een deugdelijke nakoming van een met
WinnendBod.nl gesloten overeenkomst.

 

 

Betalen en verzenden