WinnendBod.nl - Altijd een winnaar

Wachtwoord vergeten

		

Algemene voorwaarden

 
Art. 1 Definities
1.1. WinnendBod.nl: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van WinnendBod.nl B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 57.51.42.67.
1.2. Website: De website van de gebruiker - www.winnendbod.nl – waarop WinnendBod.nl veilingdiensten aanbiedt.
1.3. Gebruiker: Iedere bezoeker van de website alsmede de natuurlijke of rechtspersoon die middels registratie op de website een overeenkomst met WinnendBod.nl sluit.

Art. 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de gebruiker en WinnendBod.nl.
2.2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen zijn – voor zover niet uit de aard of strekking anders voortvloeit - van overeenkomstige toepassing in verhouding tot elke andere bezoeker van de website.
2.3. Tenzij anders is vermeld wordt in deze algemene voorwaarden onder elke wijze van communicatie, communicatie in digitale vorm verstaan.
2.4. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is WinnendBod.nl dan wel de gebruiker verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.

Art. 3 Totstandkoming en opzegging van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat WinnendBod.nl de bevestiging van de gebruikers inschrijving heeft ontvangen. De gebruiker bevestigt zijn inschrijving middels de bevestigingslink in het bericht dat hij op het opgegeven e-mailadres heeft ontvangen.
3.2. De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de inhoud van de algemene voorwaarden voordat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt.
3.3. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de gebruiker dat de verstrekte gegevens juist zijn, hij achttien jaar of ouder is en voor het overige bevoegd is rechtshandelingen te verrichten.
3.4. Elke gebruiker is slechts gerechtigd één account te registreren. Bij registratie van een tweede account komt geen nieuwe overeenkomst tot stand. De laatstbedoelde account wordt buiten gebruik gesteld of de registratie van de account wordt ongedaan gemaakt.
3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan middels opzegging worden beëindigd.

Art. 4 Registratie
4.1. Bij registratie dient de gebruiker zelf een wachtwoord te kiezen. De gebruikersnaam is het door de gebruiker opgegeven e-mailadres.
4.2. Bij registratie kan gebruiker zijn ´biednaam´ opgeven. Het gebruik van beledigende, aanstootgevende of andere in redelijkheid onbetamelijke gebruikersnamen zijn verboden. Zulks ter beoordeling van de WinnendBod.nl. Niet toegestaan zijn voorts gebruikersnamen die links aanduiden naar internetpagina’s of op andere wijze een reclameuiting bevatten. WinnendBod.nl is te allen tijde bevoegd ongeoorloofde gebruikersnamen te weigeren, te blokkeren of te verwijderen.
4.3. Het houden van meerdere accounts per gebruiker is niet toegestaan. De rechten die uit de registratie voortvloeien zijn van persoonlijke aard en nimmer overdraagbaar.
4.4. Toegang tot de persoonlijke account van de gebruiker is mogelijk nadat op de bevestigingslink is geklikt in de toegestuurde bevestigingse-mail. Deze handeling deblokkeert de account van de gebruiker. Zolang de account geblokkeerd is kan de gebruiker geen gebruik maken van het aanbod op de website.
4.5. Indien en voor zover de gebruiker bij de registratie onjuiste informatie heeft verstrekt komt WinnendBod.nl de bevoegdheid toe de gebruiker tijdelijk of blijvend de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. Alsdan komt WinnendBod.nl tevens de bevoegdheid toe het tegoed aan biedcredits te laten vervallen.
4.6. De gebruiker is verplicht vertrouwelijk om te gaan met zijn aanmeldgegevens. Alle handelingen die op de account van de gebruiker zijn verricht worden de geregistreerde gebruiker aangerekend.
4.7. WinnendBod.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor controle uit te oefenen op de geldigheid en de betrouwbaarheid van de door de gebruiker opgegeven (persoonlijke) informatie.

Art. 5 Veiling en bieden
5.1. De veilingen worden dagelijks tussen 10.00 uur en 24.00 uur voor gebruik opengesteld.
5.2. De geregistreerde gebruiker kan slechts deelnemen aan de veilingen na aanschaf van biedcredits. De gebruiker kan nimmer aanspraak maken op restitutie van de aangeschafte biedcredits. Aangeschafte biedcredits zijn niet overdraagbaar.
5.3. Eén bod vertegenwoordigt de waarde van één biedcredit. Elk uitgebracht bod wordt in mindering gebracht op het totaal aantal beschikbare biedcredits. Een uitgebracht bod is te allen tijde onherroepelijk.
5.4. Gedurende het tijdsbestek dat een uitgebracht bod niet door een uiting op de website als zodanig zichtbaar wordt, kan de gebruiker aan dat bod geen rechten ontlenen.
5.5. Deelname aan een opengestelde veiling geschiedt door het uitbrengen van een bod op het betreffende product. Eén bod verhoogt de veilingprijs met € 0,01.
5.6. Voor elke veiling geldt een vooraf vastgestelde minimale en maximale veilingprijs. Indien de in het aanbod opgenomen maximale veilingprijs wordt bereikt, geldt de betreffende veiling als beëindigd. Zolang de maximale veilingprijs niet is bereikt beloopt de duur van de veiling tien minuten, tenzij de in de eerste zin bedoelde minimale veilingprijs is bereikt, waarna de resterende duur van de veiling dertig seconden beloopt. Tenzij de maximale veilingprijs is bereikt, wordt bij elk geldig uitgebracht bod de laatstbedoelde veilingduur teruggebracht tot opnieuw dertig seconden.
5.7. Zolang de minimum veilingprijs niet wordt bereikt, wordt na verloop van telkens tien minuten, de veilingduur met opnieuw tien minuten verlengd.
5.8. Op het moment dat de veilingduur is verstreken of op het moment dat de maximale veilingprijs is bereikt, wordt de gebruiker die het laatst een geldig bod heeft uitgebracht, respectievelijk de gebruiker die de maximale veilingprijs heeft geboden, aangemerkt als winnaar van de betreffende veiling.
5.9. In geval van misbruik door de gebruiker of derden behoudt WinnendBod.nl zich het recht voor om veilingen te staken, biedingtijden van lopende veilingen te herzien en gesloten veilingen te heropenen.
5.10. Personen die voor WinnendBod.nl werkzaam zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de veilingen.

Art. 6 Rechten op grond van gewonnen veiling
6.1. De gebruiker die overeenkomstig artikel 5.8 aangemerkt wordt als winnaar van de veiling zal op het door hem opgegeven e-mailadres instructies ontvangen om de aankoop en levering van het geveilde product te effectueren.
6.2. De gebruiker die als winnaar van de veiling wordt aangemerkt is niet verplicht tot aankoop van het geveilde product. Zijn recht op aankoop vervalt indien de gebruiker niet tijdig voldoet aan het bepaalde in het aanbod of anderszins geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de verplichtingen die uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien.
6.3. De gebruiker heeft het recht het geleverde product te retourneren voor zover het product kennelijke gebreken vertoont of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt. De kosten voor het retour zenden van deze producten komen voor rekening van WinnendBod.nl.
6.4. Elk product wordt geleverd met de fabrieksgarantie die op het betreffende product van toepassing is.

Art. 7 Koopoptie
7.1. Indien de gebruiker een geldig bod op een opengestelde veiling heeft uitgebracht, maar niet aangemerkt wordt als winnaar als bedoeld in het vorige artikel, heeft hij het recht het geveilde product aan te schaffen.
7.2. Het recht als bedoeld in lid 1 vervalt na verloop van 24 uur nadat de veiling is beeindigd.
7.3. De koopprijs van het in lid 1 bedoelde product betreft de winkelwaarde minus de geldelijke waarde van de door de gebruiker uitgebrachte biedingen op de betreffende veiling.
7.4. De koopoptie als bedoeld in dit artikel geldt zolang de voorraad, ten aanzien van het betreffende product, strekt.

Artikel 8 Betaling
8.1. Betalingen van biedcredits dient te geschieden overeenkomstig de daartoe voorgeschreven wijze. De aanspraak op biedcredits ontstaat niet eerder dan op het moment dat de betaling door WinnendBod.nl is ontvangen.
8.2. Betaling van producten door de gebruiker die overeenkomstig artikel 5.8 aangemerkt wordt als winnaar van de veiling dient te geschieden binnen zeven dagen nadat hij het bericht als bedoeld in artikel 6.1 heeft ontvangen. Indien het bericht door de gebruiker niet is ontvangen als gevolg van afleverings- of toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de e-mailaccount van de gebruiker komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de e-mailaccount bij een derde is ondergebracht.
8.3. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is WinnendBod.nl gerechtigd de prijs te doen vervallen. Alsdan maakt de gebruiker niet langer aanspraak op de levering van het product. De gebruiker maakt in geen geval aanspraak op restitutie van biedcredits.

Art. 9 Levering
9.1. Alle producten worden in nieuwstaat en in de originele verpakking geleverd.
9.2. De levering van de het geveilde product waarop de gebruiker zijn aanspraak kenbaar maakt zal pas plaatsvinden indien aan alle in het aanbod gestelde voorwaarden is voldaan.
9.3. De levering van het in lid 1 bedoelde product zal plaatsvinden binnen zes werkdagen na voldoening van de verschuldigde betaling, tenzij het te leveren product niet uit voorraad leverbaar is.
9.4. De levering geschiedt kosteloos op het adres dat door de gebruiker bij de registratie is verstrekt.

Art. 10 Ontbinding van de overeenkomst door WinnendBod.nl
10.1 Onverminderd het recht van WinnendBod.nl om de overeenkomst op andere wettelijke gronden te ontbinden is WinnendBod.nl gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de gebruiker herhaaldelijk niet behoorlijk of tijdig binnen de gestelde termijn of anderszins niet voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zonder dat de gebruiker enige aanspraak kan maken op restitutie van betalingen of schadevergoeding.

Art. 11 Onderhoud
11.1. WinnendBod.nl is gerechtigd de toegankelijkheid van de website tijdelijk te beperken om de functionaliteit van de website te verbeteren of om fouten in de programmatuur te herstellen.
11.2. WinnendBod.nl is te allen tijde bevoegd de website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar het oordeel van WinnendBod.nl wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of servers van WinnendBod.nl.
11.3. Onderhoudswerkzaamheden van niet dringende aard zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijdstippen waarop de gebruiker daarvan de minste last ondervindt.
11.4. Dringend onderhoud als gevolg van storingen in de programmatuur schort lopende veilingen tijdelijk op, waarbij het laatst geldig uitgebrachte bod gehandhaafd blijft. Vanaf het moment dat de storing is verholpen zullen de veilingen worden hervat. De gebruiker heeft nimmer recht op restitutie van de waarde van uitgebrachte biedingen.

Art. 12 Gebruiksvoorwaarden
12.1. De gebruiker dient de door WinnendBod.nl verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.
12.2. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging van de programmatuur van de website te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
12.3. Het is de gebruiker verboden om alternatieve biedsoftware te gebruiken.
12.4. Het is de gebruiker verboden apparatuur of programmatuur te gebruiken die de normale werking van de website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten.
12.5. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van WinnendBod.nl te versturen.
12.6. WinnendBod.nl is gerechtigd de registratie van de gebruiker ongedaan te maken en hem uit te sluiten van deelname aan de veiling indien hij in strijd handelt met enige bepaling uit dit artikel.

Art. 13 Aansprakelijkheid
13.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is WinnendBod.nl nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.
13.2. WinnendBod.nl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen die buiten zijn macht in de programmatuur optreden en de werking van lopende veilingen beïnvloeden.
13.3. WinnendBod.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden. WinnendBod.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte persoonsgegevens.
13.4. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Voor dergelijke vergissingen of verschrijvingen, evenals voor overige fouten in de - op de website - gepubliceerde informatie is Winnendbod.nl nimmer aansprakelijk.

Artikel 14 Klachten en garantie
14.1 WinnendBod.nl verstrekt één jaar garantie op de door haar geleverde producten. Deze termijn vangt aan op het moment dat de producten door of namens de gebruiker in ontvangst worden genomen.
14.2 Klachten ten aanzien van de dienstverlening van WinnendBod.nl kan de gebruiker indienen middels het daartoe beschikbaar gestelde contactformulier en/of telefoonnummer op de website.
14.3 Klachten worden binnen een termijn van veertien dagen inhoudelijk behandeld en beantwoord. Indien de behandeling van een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld, waarbij WinnendBod.nl mededeling doet van de termijn waarbinnen de gebruiker het resultaat van de inhoudelijke behandeling van zijn klacht tegemoet kan zien.
14.4 Indien de klacht betrekking heeft op een geleverd product dat niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de gebruiker het betreffende product voor eigen rekening aan WinnendBod.nl te verzenden. Indien de klacht naar het oordeel van WinnendBod.nl als gegrond wordt aangemerkt, zal WinnendBod.nl overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product. De kosten van verzending komen in dat geval voor rekening van WinnendBod.nl. De gebruiker maakt in dat geval eveneens aanspraak op restitutie van de verzendkosten van het product als bedoeld in de eerste zin van dit lid.
14.5 WinnendBod.nl spant zich te allen tijde in het geschil waarop de klacht betrekking heeft, in onderling overleg met de gebruiker, te beslechten. Indien partijen niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen is de gebruiker bevoegd zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

 Art. 15 Geheimhouding
15.1. WinnendBod.nl zal alle door de gebruiker in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonlijke gegevens geheimhouden overeenkomstig het bepaalde in de op de website gepubliceerde privacy policy.
15.2. Tenzij WinnendBod.nl hiertoe krachtens wettelijk voorschrift verplicht is zal WinnendBod.nl nimmer persoonlijke of andere vertrouwelijke informatie van de gebruiker aan derden verstrekken.

Art. 16 Intellectueel eigendom
16.1 Alle rechten op ter beschikking gestelde programmatuur en informatie op de website berusten uitsluitend bij WinnendBod.nl. De gebruiker verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht van de door WinnendBod.nl beschikbaar gestelde faciliteiten en zal de beschikbaar gestelde informatie op de website niet verveelvoudigen.

Art. 17 Slotbepalingen
17.1. Op de rechtsverhouding tussen de gebruiker en WinnendBod.nl. is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van WinnendBod.nl. bevoegd van geschillen kennis te nemen.
17.4. WinnendBod.nl. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking.

Betalen en verzenden